Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Bosáčik, s. r. o., so sídlom Záborská alej 326/6, 082 53 Záborské, IČO: 51 320 045, zapísaná v obchodnom registri Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 35766/P, DIČ: 212 066 9551 Adresa pre doručovanie zásielok:  Bosáčik s.r.o., Záborská alej 326/6, 082 53 Záborské, SR Adresa pre osobné odbery a osobné vrátenie tovaru: Bosáčik s.r.o., Strážnická 11/C, 080 06 Prešov-Ľubotice, SR  Adresa pre elektronickú a telefonickú komunikáciu: [email protected], tel.: +421 918 480 322  Spoločnosť Bosáčik s.r.o. vymenovala poverenú osobu pre ochranu osobných údajov (DPO): PaedDr. Veronika Palková, PhD.
Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely
Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni.
Spoločnosť Bosáčik s.r.o. spracúva: a)      na účely predaja tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru všetky osobné údaje, ktoré zákazník vyplní pri objednávkovom procese: meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Bosáčik s.r.o.), b)      na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode a) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Bosáčik s.r.o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Bosáčik s.r.o. Tretie strany ako príjemca osobných údajov:
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • servisní partneri, dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Bosáčik s.r.o.
 • Dodávateľ fakturačného systému – superfaktura.sk, s.r.o.Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava (https://www.superfaktura.sk/ochrana-sukromia/)
 • Prevádzkovateľ platobnej brány – Payout, a.s., Juraja Závodského 97/106, 010 04 Žilina
Doba uchovania: Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Osobné údaje v eshope bosacik.sk sú anonymizované po 3 rokoch od nákupu.
 Registrácia a prevádzka e-shopu
Spoločnosť Bosáčik s.r.o. spracúva na účely registrácie do e-shopu a jeho prevádzky všetky osobné údaje, ktoré klient poskytne pri registrácii: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Bosáčik s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie klienta v e-shope a prevádzky e-shopu. Tretie strany ako príjemca osobných údajov:
 • Žiadny
Doba uchovania: Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope. Ak počas doby 3 rokov nedôjde k prihláseniu zákazníka do eShopu, je konto zákazníka z databázy vymazané spolu s prislúchajúcimi osobnými údajmi.
Plnenie zákonných povinností
Spoločnosť Bosáčik s.r.o. spracúva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Bosáčik s.r.o.. Tretie strany ako príjemca osobných údajov:
 • účtovník, daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Doba uchovania: Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom
Zasielanie Newsletteru prostredníctvom emailu
Spoločnosť Bosáčik s.r.o. spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu: email, IP adresa Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a recitál 47 (preambuly) Nariadenia GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“ Spracúvanie uvedených osobných údajov spoločnosťou Bosáčik s.r.o. je nevyhnutné pre účely priameho marketingu. Tretie strany ako príjemca osobných údajov:
 • Žiadny
Doba uchovania: Osobné údaje sú spracúvané počas doby aktívnej interakcie so zákazníkom. Ak počas doby 3 rokov nedôjde k aktívnej reakcii (otvorenie emailu, otvorenie odkazu zaslaného v emaily) zákazníka na zaslaný Newsletter, sú príslušné osobné údaje z databázy vymazané.
Analytické nástroje
Spoločnosť Bosáčik s.r.o. využíva na svojej webovej stránke www.bosacik.sk službu Google Analytics – službu analýzy prístupov na web-stránku poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Služba je využívaná pre účely analýzy správania zákazníkov a následne zlepšovania kvality poskytovaných služieb. Osobný údaj, ktorý je v tejto súvislosti zbieraný, je IP adresa. Prístup k tejto informácii však Google neposkytuje. Tieto údaje nie sú uchovávané v spoločnosti Bosáčik s.r.o.  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie uvedených osobných údajov spoločnosťou Bosáčik s.r.o. je nevyhnutné pre účely zvyšovania kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti spoločnosti.  Tretie strany ako príjemca osobných údajov: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“) Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vašim používaním našej webovej stránky (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) sú odosielané na servery spoločnosti Google v USA, kde sú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím osobám v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo ak tretia osoba spracováva údaje v mene spoločnosti Google. Inštalácii a uloženiu súborov cookies môžete zabrániť, respektíve inštaláciu a uloženie týchto súborov môžete zastaviť cez nastavenia vášho prehliadača tak, že si stiahnete a nainštalujete bezplatný softvér Opt-out Browser Add-on, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Súťaže
Spoločnosť Bosáčik s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží cez sociálnu sieť Facebook nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho. Spoločnosť Bosáčik s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží mimo sociálnej siete nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, emailová adresa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Bosáčik s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami. Tretie strany ako príjemca osobných údajov:
 • Žiadny
Doba uchovania: Osobné údaje sú spracovávané len počas doby trvania a vyhodnotenia súťaže.
Kontaktný formulár
Spoločnosť Bosáčik s.r.o. využíva na svojej webovej stránke možnosť zaslať správu (e-mail) prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplnením a zaslaním kontaktného formulára je poslaný e-mail na emailovú adresu [email protected] s osobnými údajmi, ktoré zákazník poskytne: meno (nepovinné), telefónne číslo (nepovinné), e-mail. Osobné údaje získané takýmto spôsobom nepoužívame na marketingové účely. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Bosáčik s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka. Tretie strany ako príjemca osobných údajov:
 • Žiadny
Komentáre
Spoločnosť Bosáčik s.r.o. využíva na svojej webovej stránke možnosť vyjadriť sa k uverejnenému článku v blogu, alebo k ponúkanému tovaru prostredníctvom komentára. Pri pridaní komentára klient uvádza osobné údaje: meno, emailová adresa, IP adresa, typ browsera Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Bosáčik s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie možnosti vyjadriť sa klientovi prostredníctvom komentárov k článkom alebo ponúkanému tovaru. Tretie strany ako príjemca osobných údajov:
 • Žiadny
Ake práva máte v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi
Práva dotknutej osoby
Spracúvame Vaše osobné údaje na viacero oprávnených obchodných účelov (oprávnených záujmov). Pri spracúvaní Vašich údajov na tieto účely vždy rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať. Berte však, prosím, do úvahy, že námietka môže ovplyvniť našu schopnosť vykonávať úlohy uvedené vyššie vo Váš prospech. Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež Vy pri spracovaní Vašich osobných údajov práva :
 • požadovať prístup k osobným údajom
 • na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Bosáčik s.r.o.:
 • písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
Právo na prístup
Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu
Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.
Právo na výmaz
V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
Toto právo sa nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracovania
V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:
 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.
Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.
Právo namietať proti spracovaniu
Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.
Právo podať sťažnosť
Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prešov 24.5.2018