Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma Bosáčik s.r.o., Záborské 326, 082 53  Petrovany, IČO: 51320045, DIČ: 2120669551, IČ DPH: SK2120669551 zapísaná na Okresnom súde v Prešove, oddiel Sro, vložka 35766/P, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode www.bosacik.sk

Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Objednanie tovaru

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode.
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do jedného pracovného dňa bude kontaktovaný e-mailom za účelom potvrdenia objednávky a obdrží údaje na uhradenie faktúry.
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Zrušenie objednávky

 • Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby potvrdenia vybavenia objednávky, a to e-mailom na adrese [email protected] alebo telefonicky na čísle +421 918 480 322. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 • V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Platobné podmienky

 • Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.bosacik.sk
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Dodacie podmienky

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom,…).
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 3 pracovných dní od doručenia platby na účet predávajúceho. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné podľa tarify Slovenskej pošty alebo vybraného dopravcu. Pri osobnom prevzatí tovaru si predávajúci poplatok neúčtuje.
 • Aktuálne spôsoby dodania sú špecifikované na stránke Dodacie a platobné možnosti.

Vrátenie tovaru

 • Tovar je možné vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia v neporušenom stave, pôvodnom obale, zabalený poštou na adresu Veronika Palková – Bosáčik, Záborské 326, 082 53 Petrovany alebo osobne.
 • K tovaru je potrebné priložiť dokument, v ktorom je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý chce kupujúci peniaze zaslať alebo údaje o tovare, za ktorý ho chce kupujúci vymeniť, faktúru, telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho.
 • Formulár na vyplnenie nájdete na tomto odkaze.
 • V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady,
 • Peniaze budú kupujúcemu zaslané späť na účet najneskôr do 14 dní po vrátení tovaru.

Reklamácia

Zákazník si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho buď osobne alebo písomne. Tovar vo forme poisteného balíka na vlastné náklady odošle kupujúci bezodkladne po zistení závady na adresu: Veronika Palková – Bosáčik, Záborské 326, 082 53 Petrovany.

Pre účely reklamácie použite reklamačný formulár.

Z reklamácie musí byť zrejmé, kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho, predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha, komu je reklamácia adresovaná, dátum podania reklamácie, podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

Ďalej je potrebné, aby kupujúci priložil doklad o kúpe (faktúru) a očistený reklamovaný tovar.

Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené vyššie, bude považovaná za neoprávnenú.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli

 • mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
 • nadmerným zaťažovaním,
 • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
 • nevhodným ošetrovaním,
 • chybnou manipuláciou s výrobkom,
 • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
 • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude zákazník ihneď informovaný buď telefonicky alebo e-mailom. V prípade uznanej reklamácie predávajúci zabezpečí odstránenie závady. V prípade, že sa závada nedá odstrániť, vráti finančné prostriedky kupujúcemu. V prípade zamietnutej reklamácie predávajúci zabezpečí vrátenie tovaru spolu s písomným vyjadrením kupujúcemu. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady tovaru, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku. Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku.

Záručná doba

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním

Riešenie spotrebiteľských sporov

 • Predávajúci týmto v zmysle ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 • Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci (t.j. fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 • Každý kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov špecifikuje separátny dokument umiestnený na adrese: https://bosacik.sk/ochrana-osobnych-udajov

Používanie súborov cookies:

Používanie súborov cookies špecifikuje separátny dokument umiestnený na adrese: https://bosacik.sk/cookies

Kontaktné údaje predávajúceho:

 • e-mail: [email protected]
 • telefón +421 918 480 322
 • poštová adresa: Bosáčik s.r.o., Záborské 326, 082 53  Petrovany
 • číslo účtu (SLSP): SK38 0900 0000 0051 4196 3305
 • zodpovedný vedúci pre eshop: Veronika Palková ([email protected])

V Prešove 1.6.2018

Scroll to Top